Hitachi Capital Mobility Slovakia

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Hitachi Capital Mobility Slovakia ďalej len „Hitachi“ chápe hodnotu informácií o nás a našich zákazníkoch. Chráníme všetky údaje získané od používateľa a dodržiavame prísne zásady ochrany osobných údajov uvedené nižšie. Chceli by sme vyhlásiť, že získané údaje spracúvame v súlade s vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi a za podmienok zabezpečujúcich ich bezpečnosť. V záujme zabezpečenia transparentnosti procesov, ktoré vykonávame, uvádzame zásady ochrany osobných údajov platné v spoločnosti Hitachi, zriadené na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“).

 

Spoločnosť Hitachi spracúva rôzne druhy informácií, vrátane vlastných technických informácií a informácií poskytovaných svojimi zákazníkmi ako globálny poskytovateľ komplexných riešení. S týmto vedomím sa spoločnosť Hitachi vždy snažila vytvoriť a plne presadzovať systém politiky správy informácií, aby rešpektovala hodnotu vyššie uvedených informácií. Vzhľadom na tieto dôvody sa spoločnosť Hitachi bude usilovať o vymedzenie vhodných politík a vytvorenie systému riadenia ochrany osobných údajov v spoločnosti, ako aj o vytvorenie politiky ochrany osobných údajov a jej propagáciu medzi členmi predstavenstva a zamestnancami. Spoločnosť Hitachi okrem toho podnikne príslušné kroky na zverejnenie svojich zásad ochrany osobných údajov. V záujme náležitej ochrany osobných údajov sa spoločnosť Hitachi spolieha na túto politiku.

 

Spravca údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR) vás informujeme, že:

 1. Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Hitachi Capital Mobility Slovakia so sídlom vo 821 04 Bratislava, Galvaniho 7/A. V záležitostiach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj e-mailom: iodo@hitachicapital.sk
 2. Spoločnosť Hitachi pripisuje ochrane osobných údajov veľký význam, a preto bol vymenovaný inšpektor pre ochranu údajov, ktorého možno kontaktovať pomocou emailovej adresy: iodo@hitachicapital.sk. Správca podporuje kontakt s inšpektorom pre ochranu údajov v súvislosti s akýmikoľvek pochybnosťami o spracúvaní vašich osobných údajov.

Zber údajov a účel spracúvania

 1. Hitachi spracuje vaše osobné údaje na tieto účely:

Účel spracovania

Právny základ a doba uchovávania

Prípadný legitímny účel

Uzatvorenie a plnenie zmluvy so zákazníkom alebo dodávateľom.

čl. 6 odst. 1 písm. b a pism. f GDPR

 

Počas trvania zmluvy a po jej ukončení až do uplynutia lehôt na uplatnenie vyplývajúcich z nej nárokov, spravidla 3 roky, maximálne 6 rokov.

V súvislosti s krokmi prijatými na účely uzavretia alebo vykonávania zmluvy Hitachi kontaktuje zamestnancov/spolupracovníkov klientov a dodávateľov na legitímny účel.

Vybavovanie sťažností a reklamácií.

čl. 6 odst. 1 písm. b a písm. f GDPR

 

1 rok po uplynutí záruky alebo urovnaní reklamácie.

V súvislosti s posudzovaním sťažností sa správca kontaktuje zo zamestnancami/spolupracovníkami klientov na legitímny účel.

Nároky alebo obrana proti právnym nárokom

čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR

 

Počas celého konania o nárokoch, to znamená do ich konečného dokončenia av prípade exekučného konania až do konečného urovnania požadovaných pohľadávok.

V súvislosti s uplatňovaním nárokov alebo ochranou proti zákonným nárokom na legitímny účel Správca môže spracovať údaje zamestnancov/spolupracovníkov, zákazníkov alebo dodávateľov.

Archivácia dokumentov, to znamená zmlúv a fakturačných dokladov

čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR

 

Na obdobia stanovené zákonom a pokiaľ nie sú uvedené konkrétne dokumenty a obdobia k ním nie sú určené, tak po dobu, keď ich uloženie spadá do legitímneho účelu správcu, regulovaného časovým možným vymáhaním pohľadávok.

-

Vedenie štatistík

čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR

 

Kým sa nevykoná iná operácia spracovania uvedená v tejto tabuľke. Neuchovávame osobné údaje výlučne na štatistické účely.

Mať informácie o štatistikách činností vykonávaných Správcom umožňuje zlepšiť vykonávanú činnosť

Vykonávanie marketingových aktivít bez použitia elektronických komunikačných prostriedkov

čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR

 

Kým nenamietate, to znamená, že nám akýmkoľvek spôsobom preukážete, že s nami nechcete zostať v kontakte a dostávať informácií týkajúcich sa našich činností.

Vykonávanie marketingových aktivít na podporu podnikania.

Vykonávanie marketingových aktivít pomocou elektronických komunikačných prostriedkov

čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR

 

Z dôvodu ďalších záväzných ustanovení, najmä zákona o telekomunikáciách a zákona o poskytovaní elektronických služieb, sa tieto činnosti vykonávajú na základe súhlasu.

 

Kým nezrušíme váš súhlas, znamená to, že nám akýmkoľvek spôsobom preukážete, že s nami nechcete zostať v kontakte a dostávať informácií týkajúcich sa našich činností, a po odvolaní súhlasu na účely preukázania súladu so zákonnými povinnosťami týkajúcimi sa spoločnosti Hitachi a súvisiacich nárokov (do 6 rokov od odvolania súhlasu).

 

Kontrola prístupu vrátane monitorovania do priestorov správcu údajov za účelom zvýšenia bezpečnosti zamestnancov a ochrany majetku aj utajenia informácií.

čl. 6 odst. 1 písm.c a písm. f GDPR

 

Až do námietky, nie dlhšie ako rok.

 

Obrazové záznamy sa spracúvajú iba na účely, na ktoré boli zhromaždené a uchovávané po dobu nepresahujúcu 3 mesiace od dátumu záznamu, pokiaľ záznam nepredstavuje dôkaz v konaní, až do konečného ukončenia konania alebo do vznesenia námietky.

 

Správca údajov môže získať základné údaje zamestnanca/spoluzamestnanca (meno a priezvisko, miesto zamestnania alebo spolupráce, telefónne číslo av určitých situáciách číslo dokladu s fotografiou) pred príchodom dotknutej osoby od subjektu, s ktorým je táto osoba zamestnaná alebo spolupracuje.

Nábor

čl. 6 odst. 1 písm.a íism. c a písm. f GDPR

 

Do 6 mesiacov od ukončenia výberového konania a v prípade súhlasu na ďalšie výberové konanie nie dlhšie ako jeden rok.

Správca bez dodatočného súhlasu dotknutej osoby môže uchovávať údaje o odstúpených kandidátoch do šiestich mesiacov po výberovom konaní ako legitímny účel správcu vzhľadom na skutočnosť, že zamestnanec/spolupracovník môže nedodržať svoju pozíciu alebo môže odstúpiť.

Riadenie ľudských zdrojov - zamestnanci a spolupracovníci

“Čl. 6 ods. 1 písm. a ) , písm. b ) , písm. c ) a písm. f ) GDPR

Čl. 9 ods. 2 písm. b ) GDPR

V súlade s platnými predpismi ukladajúcimi povinnosť archivovať dokumenty v oblasti pracovného práva, tzn. osobné spisy a dokumentáciu súvisiacu s pracovným pomerom.

V prípade občianskoprávnych zmlúv budú tieto zmluvy uchovávané až do uplynutia premlčacích lehôt na ich nároky.

Správca používa fotografiu iba na základe súhlasu zamestnanca/spolupracovníka.

Udržiavanie kontaktného formulára na webovej stránke

čl. 6 odst.. 1 písm. b GDPR

Odpovedanie na žiadosti a otázky pomocou kontaktného formulára alebo v inej forme, vrátane ukladania citlivých žiadostí a odpovedí na udržanie zodpovednosti

 

 1. Vaše osobné údaje sa neprenesú mimo Európskej únie do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 2. Vaše údaje nebudú spracúvané spôsobom, ktorý vedie k rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a má právne účinky na vás alebo vás podobne významne ovplyvňuje.
 3. V súlade s čl. 21 odsek 4 GDPR vás informujeme, že máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Námietky sa musia predložiť úradníkovi pre ochranu údajov, ktorého kontaktné údaje sú uvedené v bode 2. Podľa čl. 21 odsek 1 GDPR, pri podávaní námietky uveďte svoje dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie.

 

Príjemcovia údajov

 1. V súvislosti so svojou činnosťou spoločnosť Hitachi zverejní vaše osobné údaje vrátane údajov týmto subjektom:
  • štátnym orgánom alebo iným subjektom oprávneným podľa právnych predpisov;
  • subjektom, ktoré nás podporujú v našich operáciách v našom mene, najmä: dodávateľom externých systémov IKT podporujúcich naše podnikanie, subjektom kontrolujúcim naše činnosti, subjektovi, ktory poskytuje účtovné služby alebo subjektom, ktoré spolupracujú s Hitachi ako súčasť marketingových kampaní, tieto subjekty budú spracovávať údaje na základe zmluvy so spoločnosťou Hitachi a iba v súlade s jej pokynmi;
  • subjektom, ktoré konajú v mene Správcu, najmä zamestnancov a iných subjektov spolupracujúcich so Správcom;
  • importerom a predajom vozidiel, servisným spoločnostiam, maklérom a poisťovacím agentom a spoločnostiam;
  • bankám v prípade potreby vykonania vyrovnania.

 

Práva v oblasti spracúvaných údajov a dobrovoľné predkladanie údajov

 1. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov, právo namietať, a ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu: právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sa vykonalo na základe súhlasu pred jeho zrušením.

   

  Viac informácií o právach dotknutých osôb je k dispozícii v čl. 12 - 23 GDPR, ktorého text nájdete na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 2. Poskytovanie údajov je nevyhnutné na uzatváranie zmlúv a vyrovnanie vykonávaných činností a v situáciách ustanovených zákonom.
 3. Ak si myslíte, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR, máte právo podať sťažnosť u:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

  Hraničná 12

  820 07 Bratislava 27

  Slovenská republika

Automatizované spracúvanie osobných údajov

 1. Osobné údaje sa nebudú spracúvať automatizovaným spôsobom (ani vo forme profilovania) takým spôsobom, že by v dôsledku takéhoto automatizovaného spracovania mohli byť prijaté akékoľvek rozhodnutia, mohli by vzniknúť iné právne účinky alebo inak by to významne ovplyvnilo našich klientov, dodávateľov a ich zamestnancov/spolupracovníkov.